Youth In Charge เป็นแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และโอกาสของเยาวชนไทย โดย บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

เราเชื่อว่า “อนาคตของชาติ” เริ่มตั้งแต่วันนี้

  • เยาวชน ในปัจจุบันมีความสนใจที่หลากหลาย และมีศักยภาพและพลังล้นเหลือ

  • เมื่อเราพูดถึงอนาคต เยาวชน คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด เพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต

  • ดังนั้น เยาวชน ควรมีบทบาทในการนำหรือร่วมนำการออกแบบอนาคตตั้งแต่วันนี้ผ่านการเป็น “พันธมิตรของชาติ” และร่วมขับเคลื่อนวาระสำคัญต่างๆ กับผู้ใหญ่ในทุกภาคส่วน

Youth In Charge ผนึกกำลังภาคีพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มให้เยาวชนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกัน

โดยภาคีพันธมิตรจะร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และเติมเต็มความสามารถที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนสามารถเป็น “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Future Changer) ได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี จากหลากหลายพื้นเพและความสนใจ

เป้าหมาย
Youth In charge

  • เปิดโลกนอกโรงเรียน ขยายกิจกรรมและการเรียนรู้ของเยาวชนออกนอกสถาบันการศึกษา

  • เปิดโอกาสให้เยาวชนจากต่างพื้นเพและความสนใจได้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากกันและกัน

  • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

  • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีบทบาทนำหรือร่วมนำในการกำหนด และขับเคลื่อนวาระสำคัญของชาติ

  • พัฒนาเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers)

เยาวชนทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง และเมื่อมารวมตัวกัน จะเกิด “พลัง” มหาศาล

Youth In Charge Leadership Academy จึงอยากสร้างพื้นที่ให้ “เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Future Changers) อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีประสบการณ์จริงในการนำ/ร่วมนำการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนวาระสำคัญต่างๆ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้จากผู้นำตัวจริงจากทุกภาคส่วนในบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เยาวชนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าตั้งคำถาม และกล้าตั้งข้อสงสัยต่อกรอบความคิดและความเชื่อเดิมๆ

1ความเป็นผู้นำมีความสำคัญมาก ในโลกที่เต็มไปด้วยประเด็นท้าทายและโอกาส

2เยาวชนต้องการระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการปลดปล่อยพลังและศักยภาพความเป็นผู้นำ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับค้นพบความสนใจของตนเอง และโอกาสได้พบคนที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน

3เยาวชนต้องการเครือข่ายที่พร้อมจะทำงานร่วมกับเขา เติมเต็มสิ่งที่เขาขาด และให้การช่วยเหลือสนับสนุนเขา

4เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเก่งอยู่คนเดียว หรือด้านเดียวไม่ได้ ต้องสามารถเห็นปัญหาและโอกาสรอบตัวในองค์รวม และสามารถทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ

จุดเด่นที่แตกต่าง

1เราจะจำลองโลกของ VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) หรือโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ

2การจำลองโลกของ VUCA จะเตรียมความพร้อม และเสริมความแกร่งให้เยาวชนสามารถเผชิญความท้าทาย และความยากลำบากต่างๆในหลากหลายรูปแบบ และบริบทได้ในอนาคต

3ยิ่งมีความท้าทายและบททดสอบ (Challenge) มากขึ้นเท่าใด เยาวชนจะยิ่งเกิดความสามารถ (Ability) มากขึ้นเท่านั้น

4เมื่อเกิดการรับลูกและเสริมกันระหว่างความท้าทาย และความสามารถที่เพิ่มขึ้น เยาวชนจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

5เยาวชนจะเก่งคนเดียวไม่ได้ จะต้องมี Collective Leadership มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และภารกิจร่วมกัน

6เยาวชนจะทำงานกันเองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ด้วย

7สิ่งสำคัญไม่แพ้ความสามารถของเยาวชน คือความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจ เยาวชนจะมีการตั้งเป้าหมาย และยึดมั่นต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้กลยุทธ์ หรือวิธีการจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

YOUTH IN CHARGE ผนึกกำลังของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และเยาวชน ในการร่วมพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชน เพื่ออนาคตของประเทศ “

โอกาสได้พบและเรียนรู้จากผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

Mentors จากองค์กรชั้นนำ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเฉพาะทางด้านต่างๆ

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และการทำงานร่วมกัน ระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง และระหว่างเยาวชนกับภาคส่วนต่างๆ

โอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นที่มีทั้งความสำคัญและความน่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเป็นผู้นำในอนาคต

การเรียนรู้ที่สนุก เน้นการถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย

เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Future Changers)

โอกาสทำงานร่วมกับภาคีพันธมิตรหลังจบหลักสูตร อาทิ การเข้าร่วมงานกับองค์กร การเป็น Corporate Ambassadors การทำโครงการร่วมกับองค์กร ฯลฯ

เสียงของคุณจะดังขึ้น !

PARTNERSHIPS

CONTACT US

Scroll to Top